درباره ما

شرکت مهندسین مشاور مهبان سازه تدبیر با مشارکت و همکاری مهندسین مجرب و اعضای هیئت علمی دانشگاهی در چهار رشته اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی در سازمان ثبت

شرکت‌های استان تهران با شماره 338286 به ثبت رسیده است. این شرکت عضو حقوقی در سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران با مجوز وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

فعالیت عمده این شرکت با داشتن پایه ارشد در زمینه طراحی و نظارت و اجرا چهار رشته اصلی معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی با مجوز وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

این مشاور با رویکردی دانش محور آماده ارائه خدمات مهندسی مبتنی بر دانش تخصصی و معیارهای کیفی به دستگاههای کارفرمائی و اجرائی در سطح ملی و بین المللی می‌باشد.